ApplicationsApplicationsApplications

Magnetic Residency Application FormMagnetic Residency Application FormYmweliadau Preswyl Magnetic - Ffurflen Gais

  Back to ApplicationsBack to ApplicationsBack to Applications

For a UK-based artist in residency in FranceFor a UK-based artist in residency in Franceer mwyn i artist o faes y celfyddydau gweledol ym Mhrydain fwynhau ymweliad preswyl yn Ffrainc

See FAQ at the bottom of this pageSee FAQ at the bottom of this pagegweler y Cwestiynau Cyffredin
Following accessibility principles, if you would like to speak to our team about alternative ways to apply (i.e. self-recorded video), please get in touch at fluxusartp@gmail.com

Applications can be written in English or in Welsh
Following accessibility principles, if you would like to speak to our team about alternative ways to apply (i.e. self-recorded video), please get in touch at fluxusartp@gmail.com

Applications can be written in English or in Welsh
Yn unol ag egwyddorion hygyrchedd, os hoffech siarad â’n tîm am ffyrdd eraill o wneud cais (e.e. drwy recordiad fideo), mae croeso i chi anfon ebost i fluxusartp@gmail.com

Gall ceisiadau gael eu hysgrifennu yn Gymraeg neu Saesneg

CAPC Introduction English   French
CRAC Introduction English   French
FRAC Introduction English   French
Villa Arson Introduction English   French
CAPC Introduction English   French
CRAC Introduction English   French
FRAC Introduction English   French
Villa Arson Introduction English   French
CAPC, CRAC, FRAC, Villa Arson Introduction Cymraeg

1. Personal Details1. Personal Details1. Manylion personol

2. Candidate2. Candidate2. Yr ymgeisydd

Please specify any relevant education, exhibitions, awards, grants and residencies.
(1500 characters maximum)
Please specify any relevant education, exhibitions, awards, grants and residencies.
(1500 characters maximum)
Nodwch unrhyw addysg, arddangosfeydd, gwobrau, grantiau ac ymweliadau preswyl perthnasol.
(Dim mwy na 1500 o nodau)

Must include a biography, a statement describing your work as well as images. (10 pages maximum)
100mb. File type: pdf
Must include a biography, a statement describing your work as well as images. (10 pages maximum)
100mb. File type: pdf
Rhaid iddo gynnwys bywgraffiad, datganiad sy’n disgrifio eich gwaith yn ogystal â delweddau. (Dim mwy na 10 tudalen)
100mb. Math o ffeil: pdf

(500 characters maximum)(500 characters maximum)(Dim mwy na 500 o nodau)

3. Stay in France3. Stay in France3. Cyfnod yn Ffrainc

Your application must be based around one institution. However, you can also express your interest in an alternative institution by ticking a total of two boxes, making sure to state your preference (i.e: 1-Villa Arson, 2-CAPC).Your application must be based around one institution. However, you can also express your interest in an alternative institution by ticking a total of two boxes, making sure to state your preference (i.e: 1-Villa Arson, 2-CAPC).Rhaid bod eich cais yn seiliedig ar un sefydliad. Fodd bynnag, gallwch hefyd fynegi diddordeb mewn sefydliad arall drwy dicio cyfanswm o ddau flwch, gan wneud yn siwr eich bod yn nodi eich dewis cyntaf a’ch ail ddewis (h.y.: 1-Villa Arson, 2-CAPC).

The selection process is based on a proposal, stating the artist’s motivations and project intentions in relation with the place of their choice and its context (see introduction documents).
3000 characters maximum
The selection process is based on a proposal, stating the artist’s motivations and project intentions in relation with the place of their choice and its context (see introduction documents).
3000 characters maximum
Mae’r broses ddethol yn seiliedig ar gynnig, sy’n nodi cymhellion yr artist a bwriadau’r prosiect yng nghyswllt y lle y mae wedi’i ddewis a’i gyd-destun.
dim mwy na 3000 o nodau

If you wish to upload images related to your proposal, you can do so here
100mb. File type: jpg, jpeg, png, pdf
If you wish to upload images related to your proposal, you can do so here
100mb. File type: jpg, jpeg, png, pdf
Os hoffech lanlwytho delweddau’n ymwneud â’ch cynnig, gallwch wneud hynny yma
100mb. Math o ffeil: jpg, jpeg, png, pdf

Please note all residencies must start before the end of 2022.Please note all residencies must start before the end of 2022.Please note all residencies must start before the end of 2022.

Please make sure that your dates match those imposed by the selected residency (see resources of the selected venue).Please make sure that your dates match those imposed by the selected residency (see resources of the selected venue).Gwnewch yn siwr bod eich dyddiadau’n cyd-fynd â’r dyddiadau a bennwyd ar gyfer yr ymweliad preswyl a ddewiswyd (gweler adnoddau’r lleoliad a ddewiswyd).

Driving license, etc.Driving license, etc.Trwydded yrru, ac ati.

Please attach a copy of the artist’s valid passport
100mb. File type: jpg, jpeg, png
Please attach a copy of the artist’s valid passport
100mb. File type: jpg, jpeg, png
Atodwch gopi o basbort dilys yr artist
100mb. Math o ffeil: jpg, jpeg, png

*Please note that these fields are mandatory*Please note that these fields are mandatory*Noder, os gwelwch yn dda, fod y meysydd hyn yn orfodol

FAQ
 • Applications are dedicated to visual arts
 • Applications are not open to students
 • Applications are open to UK based artists- living and working there for at least 3 years
 • Mastery of French is not compulsory but strongly appreciated
 • Joint applications (duo, collective, etc) are not accepted
 • Please don’t send us material documents. If you do, the Institut français du Royaume-Uni will be unable to send them back
 • In addition to your Fluxus Art Projects application, please send a confirmation email to angela.blanc@institut-francais.org.uk and fluxusartp@gmail.com
FAQ
 • Applications are dedicated to visual arts
 • Applications are not open to students
 • Applications are open to UK based artists- living and working there for at least 3 years
 • Mastery of French is not compulsory but strongly appreciated
 • Joint applications (duo, collective, etc) are not accepted
 • Please don’t send us material documents. If you do, the Institut français du Royaume-Uni will be unable to send them back
 • In addition to your Fluxus Art Projects application, please send a confirmation email to angela.blanc@institut-francais.org.uk and fluxusartp@gmail.com
Cwestiynau Cyffredin
 • Mae’r ceisiadau’n ymwneud yn benodol â’r celfyddydau gweledol
 • Ni chaiff myfyrwyr wneud cais
 • Caiff artistiaid yn y DU, sydd wedi bod yn byw ac yn gweithio yno am o leiaf 3 blynedd, wneud cais
 • Nid oes yn rhaid bod gan yr artist feistrolaeth ar Ffrangeg, ond byddem yn gwerthfawrogi hynny’n fawr
 • Ni dderbynnir ceisiadau ar y cyd (gan ddau berson, grwp o bobl, ac ati)
 • Peidiwch ag anfon dogfennau papur atom. Os byddwch yn gwneud hynny, ni fydd Institut français du Royaume-Uni yn gallu eu hanfon yn ôl
 • Yn ogystal â’ch cais i Brosiect Celfyddydau Fluxus, dylech hefyd anfon ebost cadarnhau at angela.blanc@institut-francais.org.uk a fluxusartp@gmail.com
Cyfeiriad ebost cyswllt: fluxusartp@gmail.com